Zmiany w podatkach w 2016

On January 5th, 2016, posted in: Aktualności by

| Tags: , , ,

1 stycznia weszło w życie wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. Zapraszamy do zapoznania się z nimi

Podatek PIT

Korekta przychodów

Od 2016 roku w związku z wprowadzeniem art. 14 ust 1m ustawy o PIT, możliwa będzie bieżąca korekta przychodów o ile korekta przychodów nie będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką.

Co więcej bieżąca korekta przychodów ( w przypadku ich zwiększenia) nie będzie kreowała zaległości podatkowych i konieczności naliczania odsetek.

Korekta kosztów uzyskania przychodu

Od 2016 roku dodano art.22 ust 7c ustawy o PIT, który stanowić będzie, że jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodu , w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodu poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura lub w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

 

Istotny jest również fakt, że powyższe przepisy, choć wprowadzone zmianą ustawy od 2016 roku, dotyczyć będą przychodów i kosztów uzyskanych lub poniesionych przed tym dniem a zatem roku 2015 i lat wcześniejszych.

( art.11 ustawy nowelizującej z 10.09.2015r).

 

Likwidacja obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodu o koszty nieuregulowane

Uchylony zostanie z dniem 01.01.2016 r ar. 24d ustawy o PIT, który nakazywał korygowanie kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone zobowiązania. Ponadto wyłączenie z korygowania kosztów zlikwidowane będzie w stosunku do wszystkich kosztów, dla których od 01.01.2016 r upłyną terminy określone w ww. art.

 

Zwolnienia od podatku

Art.21 ust.1 pkt 67a i 67 b ustawy o PIT wprowadza zwolnienie z podatku dla osób otrzymujących od pracodawców posiadających zakładowy fundusz świadczeń socjalnych świadczenia związane z pobytem dzieci w przedszkolach bez ograniczeń kwotowych a w przypadku świadczeń, które nie są finansowane z ZFŚS zwolnienie będzie obowiązywało:

– do kwoty 400 zł miesięcznie w przypadku objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego

– do kwoty 200 zł miesięcznie w przypadku uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.

Analogicznie wprowadzono zmiany w przepisach o kosztach uzyskania przychodu ( art.22 ust.1p pkt 2 b ), tak aby powyższe wypłaty na rzecz pracowników stanowiły po stronie pracodawców ( osób fizycznych) koszty uzyskania przychodu.

 

70% podatku zryczałtowanego od odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji wypłacanych na rzecz członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zmiana wprowadzona art.30 ust.1 pkt 15 i 16 ustawy o PIT.

 

Nowe przepisy określające obowiązek sporządzania informacji o odsetkach

Dodano art.44c-44e ustawy, na mocy których rozszerzono zakres sporządzania i przekazywani informacji o wypłaconych odsetkach m.in. podano definicję pośredniego i faktycznego odbiorcy odsetek. Wprowadzono obowiązek przekazywania danych o podmiotach na rzecz których polski podatnik dokonał wypłaty odsetek a na podstawie dostępnych informacji może domniemać, że ten podmiot gospodarczy dokona wypłaty odsetek lub zabezpieczy wypłatę odsetek bezpośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy mającego miejsce zamieszkania do celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

 

Wprowadzenie ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Od 2016 roku ustawodawca zlikwidował dla podatników – os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ulgę na nabycie nowych technologii zastępując ją ulgą na działalność badawczo-rozwojową, wprowadzoną art. 26e-26g ustawy. Odliczenia będzie możliwe w ramach zeznania podatkowego a podatnik korzystający z powyższej ulgi będzie zobligowany do prowadzenia ewidencji rachunkowej wyodrębniającej koszty działalności badawczo-rozwojowej.

 

Założenie, że przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Dodano art.2 ust 6 ustawy, który stanowi że w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

 

 

Podatek CIT

Podobnie jak w przypadku podatku PIT ustawodawca wprowadził analogiczne zmiany w zakresie:

 

zasad korygowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów

wprowadzono art. Zmianę w art.3 ustawy o CIT, możliwa będzie bieżąca korekta przychodów o ile korekta przychodów nie będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką. Bieżąca korekta przychodów ( w przypadku ich zwiększenia) nie będzie kreowała zaległości podatkowych i konieczności naliczania odsetek.

 

likwidacja obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów o kwoty nieuregulowane

Z dniem 01.01.2016 r. uchylono art. 15d ustawy, który nakazywał korygowanie kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone zobowiązania. Ponadto wyłączenie z korygowania kosztów zlikwidowane będzie w stosunku do wszystkich kosztów, dla których od 01.01.2016 r upłyną terminy określone w ww. art.

 

dodanie przepisów umożliwiających zaliczanie przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z objęciem dzieci pracowników opieką

Wprowadzono art. 15 ust.1za i art. 15 ust.1zb określający możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu kosztów utworzenia zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola oraz świadczeń związanych z pobytem dzieci pracowników w przedszkolach bez ograniczeń kwotowych a w przypadku świadczeń, które nie są finansowane z ZFŚS zwolnienie będzie obowiązywało:

– do kwoty 400 zł miesięcznie w przypadku objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego

– do kwoty 200 zł miesięcznie w przypadku uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.

 

Wprowadzenie klauzuli zapobiegającej nadużyciom w przypadku zwolnienia z opodatkowania dochodów/przychodów z dywidend i innych przychodów z tyt. udziału w zyskach osób prawnych

Dodano art. 22c ustawy zgodnie z którym zwolnienie z podatku u źródła na podstawie implementowanej do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parent-Subsidiary 2011/96/UE, mające zastosowanie (w przypadku spełnienia określonych warunków) do wypłat dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przez spółki zależne na rzecz spółek dominujących, nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy doszło do uzgodnień między podmiotami powiązanymi, które nie mają rzeczywistego charakteru i służą głównie uzyskaniu korzyści podatkowej (tj. zwolnienia).

Zgodnie z nowymi przepisami, umowa lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze danej czynności, przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z przepisem przejściowym klauzula przeciwko nadużyciom wprowadzona do ustawy o CIT będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r. (względnie od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2015 r. – w przypadku podatników posiadających rok podatkowy inny niż kalendarzowy).

 

Wprowadzenie ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Dodano art.18d ustawy na mocy, który stanowi, że od podstawy opodatkowania odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

W przypadku podatników CIT podstawę opodatkowania stanowi dochód, po odliczeniu:

  1. darowizn przekazanych organizacjom na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. w bankach – 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
  3. darowizn na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia na innowacje, są obowiązani wyodrębnić w ewidencji rachunkowej koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Zmiany w opodatkowaniu CIT a inny niż kalendarzowy rok podatkowy

Podatnicy CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2015 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. (art. 12 ustawy zmieniającej).

 

Podatek VAT

 

Podatek naliczony w odniesieniu do zakupów towarów i usług wykorzystywanych tylko częściowo do celów działalności gospodarczej

Zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi art. 86 ust. 2a – 2h sposób określenia proporcji, czyli zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, wskazano w nowych przepisach nowy rodzaj proporcji nazwany prewspółczynnikiem. Powinien on najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych nabyć. Ten warunek zostanie spełniony, gdy wybrany sposób:

  • zapewnia dokonanie obniżenia VAT wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na czynności opodatkowane, oraz
  • obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na inne cele, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Wprowadzenie systemu korekt podatku naliczonego przy zastosowaniu przepisów o prewspółczynniku

Dodano art.90c ustawy obligujący do dokonywania korekty podatku naliczonego obliczonego przy pomocy prewspółczynnika po zakończeniu roku.

Zmiana sposobu ustalania kwoty podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości wykorzystywanych zarówno do celów mieszanych

Od 2016 roku w przypadku nabycia lub wytworzenia nieruchomości, która będzie wykorzystywana zarówno do celów prowadzonej działalności jak i osobistych przedsiębiorcy, znajdzie zastosowanie wyłącznie klucz „powierzchniowy”.

W pozostałych przypadkach ( np. działalność statutowa itp.) znajdzie zastosowanie art.86 ust. 2a-2h ustawy o VAT, czyli metoda uzasadniona ekonomicznie i gwarantująca właściwe przyporządkowanie podatku naliczonego ( prewspółczynnik).

Ograniczenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach dot. VAT z tytułu importu towarów

Od 2016 r. art.39 ustawy wprowadzi zmianę, która stanowi iż naczelnicy urzędów skarbowych właściwi dla podatnika są organami podatkowymi właściwymi tylko w sprawach postępowań dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w VAT. Organami podatkowymi z tyt. nadpłaty VAT z tytułu importu towarów staną się naczelnicy urzędów celnych.

 

Ordynacja Podatkowa

Od 2016 r. nowelizacja ordynacji podatkowej uchyla art. 3 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 3a – 5 ustawy o VAT. Konsekwencjąuchylenia ww. przepisów będzie, wobec braku właściwych przepisów w ustawie o VAT, stosowanie reguły ogólnej ustalania właściwego miejscowo organu podatkowego. Norma ta zawarta jest w przepisie art. 17 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

W konsekwencji do końca 2015 r. właściwy dla podatnika jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 3 ust. 1). Jeżeli podatnik wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na adres siedziby (dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) albo naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania (dla osób fizycznych) (art. 3 ust.2).

Natomiast od 1 stycznia 2016 r., w świetle art. 17 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, właściwy dla podatnika będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby.

Wprowadzona zmiana doprowadzi do ustalenia właściwości miejscowej jednego urzędu skarbowego dla jednego podatnika bez względu na rodzaj podatku. Unifikacja obejmie PIT (z wyjątkiem karty podatkowej), CIT i VAT. Dla osób fizycznych (bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie) urzędem właściwym miejscowo powinien być urząd właściwy według adresu miejsca zamieszkania, a dla pozostałych podmiotów według adresu siedziby. Kwestie dotyczące właściwości uregulowane w art. 3 ust. 3–5 ustawy o podatku od towarów i usług będą unormowane w przepisach wykonawczych do ustawy Ordynacja podatkowa.

No Responses to “Zmiany w podatkach w 2016”

Leave a Reply