Zmiany od 01.01.2017 roku w ustawie o CIT

On December 13th, 2016, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , , ,

1. Obniżona stawka CIT 15 %

Najistotniejszą zmiana w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2017 to wprowadzenie obniżonej stawki podatku w wysokości 15%, wprowadzona art. 19 ust 1 pkt 1a ustawy o CIT.

Skorzystanie ze stawki obniżonej możliwe będzie przez tzw. małych podatników ( 1 200 000 euro przychodu ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT w poprzednim roku, na rok 2017 to kwota po przeliczeniu na PLN to 5 157 000 zł ).
Do obniżonej stawki będą mieli prawo również podatnicy rozpoczynający działalność ( w roku w którym rozpoczęli działalność).

Art. 19 ust 1a i 1b ustawy o CIT wprowadza także wyłączenia wobec niektórych podatników w zakresie stosowania obniżonej stawki 15 %, wyłączenia takie obejmować będą; podatników rozpoczynających działalność w danym roku, niemniej powstałych w wielu wskazanych w ww. przepisie operacji restrukturyzacyjnych np. :

• przekształcenie, podział, połączenie z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę – ograniczenie w zastosowaniu stawki 15% w roku rozpoczęcia działalności i w roku następnym,

podatnik powstały w skutek przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osoba prawną- ograniczenie w zastosowaniu stawki 15% w roku rozpoczęcia działalności i w roku następnym,

podatnik utworzony przez osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, jego część albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10 000 euro ( w roku 2017 to kwota 43 000 zł)- ograniczenie w zastosowaniu stawki 15% w roku rozpoczęcia działalności i w roku następnym,

podatnik, który został utworzony przez osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby posiadały udziały/akcje tych likwidowanych podatników – ograniczenie w zastosowaniu stawki 15% w roku rozpoczęcia działalności i w roku następnym.
Ograniczenie co do stosowanie obniżonej stawki 15 % zawsze będą natomiast obejmowały podatkowe grupy kapitałowe.

2. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu płatności dokonywanych gotówką z naruszeniem limitu określonego w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Limit obrotu gotówkowego od roku 2017 zostanie obniżony do 15 000 zł., co oznacza że transakcje powyżej tej kwoty winny być realizowane za pośrednictwem rachunku bankowego. Zmiana ta została spowodowana zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – zmiana art. 22.

W nowelizacji ustawy o CIT wprowadzono art. 15d, z którego wynika wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych z naruszeniem powyższego limitu.

Podkreślić należy fakt, że transakcja określona w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej to cała transakcja, nie tylko jej nadwyżka ponad 15 000 zł. W konsekwencji kwota, która nie stanowi kosztów uzyskania przychodu to kwota całej transakcji, bez pomniejszania o 15 000 zł.

Ponadto wprowadzono art. 15d ust 2 ustawy o CIT, który odnosi się do transakcji zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ale jeszcze niezapłaconych. W sytuacji, gdy podatnik zaliczy do kosztów niezapłaconą fakturę a następnie dokona zapłaty za nią z naruszeniem powyższego limitu, będzie zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodu.

3. Zmiana wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów/akcji w spółkach objętych za wkład niepieniężny.
Od 2017 roku zmieniono art.12 ust.1 pkt.7 ustawy o CIT, wprowadzając zasadę że za przychody z kapitałów pieniężnych będzie uznawana wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki- a nie jak do tej pory nominalna wartość udziałów- a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie.
Niemniej jeśli ta wartość będzie niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie został określona, przyjmowana będzie wartość rynkowa takiego wkładu na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

4. Zniesienie opodatkowania aportu w postaci własności intelektualnej i przemysłowej
W nowelizacji ustawy dodano art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, który stanowi że nie ustala się przychodu jeżeli przedmiotem aportu do spółki kapitałowej jest wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.

5. Rozszerzenie katalogu przychodów/dochodów opodatkowanych na terenie Polski. Wprowadzono zmianę w art.3 ust 3-5 ustawy o CIT rozszerzając katalog przychodów o:

• Przychody z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo innych instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających

• Z tytułu przeniesienia własności udziałów/akcji w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub z tyt. uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w którym co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone w Polsce.

• Z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terenie Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Za dochody takie uważane będą przychody wymienione w art. 21 ust.1. i art.22 ust.1 ustawy o CIT, o ile nie stanowią dochodów o których mowa w ust.3 pkt 1-4.
Art. 22 ust 1 ustawy o CIT:

Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
– ustala się w wysokości 20% przychodów;

3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej
– ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Art. 22. ust 1 ustawy o CIT:

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

6. Wyłączenie stosowanie niektórych przepisów ze względu na unikanie lub uchylanie się od opodatkowania

Z początkiem roku 2017 wprowadzono ograniczenie art. 10 ust 4, którym ograniczono zastosowanie art.10 i art. 12 ustawy o CIT, jeżeli głównym celem lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek lub wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Wprowadzono art. 10 ust 4a ustawy o CIT, który stanowi że jeżeli połączenie spółek, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów podatkowych domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

7. Doprecyzowanie pojęcia unicestwienia udziałów

Wprowadzono art.16 ust. 3h ustawy o CIT, który doprecyzowuję pojęcie unicestwienia udziałów na gruncie ustawy o PIT. Przepis ten wprowadza zapis, że unicestwienie udziałów obejmuje również zmniejszenie wartości nominalnej udział/akcji.

8. Doprecyzowanie zwolnienia z opodatkowania osiąganych przez nierezydentów ( podatek u źródła).
Nowelizacja ustawy o CIT wprowadza doprecyzowanie zwolnienia zawartego w przepisie art.21 ust 3, który obejmuje przychody wskazane w art. 21 ust 1 pkt 1 tj. osiągane przez nierezydentów z tytułu:
Art. 21. ust 1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).
Zmienione przepisy doprecyzowują przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania na terenie Polski z tyt. powyższych dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów, wskazują że aby podmiot mógł skorzystać ze zwolnienia jest fakt, że musi być on rzeczywistym właścicielem należności o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 1 ustawy o CIT.
Dodano art. 4a pkt 29 ustawy o CIT, który definiuje co należy rozumieć przez rzeczywistego właściciela, i tak jest to podmiot otrzymujący daną należność dla własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu podmiotowi.
Ponadto znowelizowano art.. 26 ust 1f ustawy o CIT, który doprecyzowuje obowiązek do przedłożenia oświadczenia po stronie podmiotu otrzymującego należność lub jego zakład. Oświadczenie i doprecyzowanie informacji jakie winno zawierać winno wskazywać, że podmiot otrzymujący należności ( spółka lub zagraniczny zakład) jest rzeczywistym właścicielem należności wynikających z ww. przepisu.

Posiadanie powyższego oświadczenia po stronie spółki wypłacającej należności ma zapewnić jej ochronę przed ewentualną odpowiedzialnością za niepobranie podatku. Jednocześnie brak takiego oświadczenia w dniu dokonywania płatności będzie mogło stanowić podstawę do odmowy niepobrania podatku.

No Responses to “Zmiany od 01.01.2017 roku w ustawie o CIT”

Leave a Reply