Zmiany od 01.01.2017 roku w ustawie o PIT

On December 13th, 2016, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , ,

  1. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu płatności dokonywanych gotówką z naruszeniem limitu określonego w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Limit obrotu gotówkowego od roku 2017 zostanie obniżony do 15 000 zł., co oznacza że transakcje powyżej tej kwoty winny być realizowane za pośrednictwem rachunku bankowego.

W nowelizacji ustawy o PIT wprowadzono art. 22p, z którego wynika wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych z naruszeniem powyższego limitu.

Podkreślić należy fakt, że transakcja określona w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej to cała transakcja, nie tylko jej nadwyżka ponad 15 000 zł. W konsekwencji kwota, która nie stanowi kosztów uzyskania przychodu to kwota całej transakcji, bez pomniejszania o 15 000 zł.

Ponadto wprowadzono art. 22p ust 2 ustawy o PIT, który odnosi się do transakcji zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ale jeszcze niezapłaconych. W sytuacji, gdy podatnik zaliczy do kosztów niezapłaconą fakturę a następnie dokona zapłaty za nią z naruszeniem powyższego limitu, będzie zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodu.

  1. Zmiana wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów/akcji w spółkach objętych za wkład niepieniężny.

Od 2017 roku zmieniono art.17 ust.1 pkt.9 ustawy o PIT, wprowadzając zasadę że za przychody z kapitałów pieniężnych będzie uznawana wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki- a nie jak do tej pory nominalna wartość udziałów- a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie.

Niemniej jeśli ta wartość będzie niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie został określona, przyjmowana będzie wartość rynkowa takiego wkładu na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

  1. Zniesienie opodatkowania aportu w postaci własności intelektualnej i przemysłowej

W nowelizacji ustawy dodano art. 17 ust. 1e, który stanowi że nie ustala się przychodu jeżeli przedmiotem aportu jest wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.

  1. Rozszerzenie katalogu przychodów/dochodów opodatkowanych na terenie Polski

Wprowadzono zmianę w art.3 ust 2b ustawy o PIT rozszerzając katalog przychodów o:

  • Przychody z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo innych instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających
  • Z tytułu przeniesienia własności udziałów/akcji w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub z tyt. uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w którym co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone w Polsce.
  • Z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terenie Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Za dochody takie uważane będą przychody wymienione w art. 29 ust.1 ustawy o PIT:

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów:

1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;

2) z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;

3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;

5) z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

  1. Doprecyzowanie pojęcia unicestwienia udziałów

Wprowadzono art.24 ust. 8e ustawy o PIT, który doprecyzowuję pojęcie unicestwienia udziałów na gruncie ustawy o PIT. Przepis ten wprowadza zapis, że unicestwienie udziałów obejmuje również zmniejszenie wartości nominalnej udział/akcji.

  1. Wymiana udziałów- ograniczenie stosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania

Dodano art. 24 ust 19 ustawy o PIT, który wyłączać będzie stosowanie art. 24 ust 8a, który stanowi:

Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się opodatkowania.

Jak wskazuje uzasadnienie tej zmiany, której celem jest określenie domniemania, że głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, jeżeli wymiana udziałów nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Wówczas organ przyjmuje domniemanie, iż działanie podatnika miało na celu uniknięcie opodatkowania.

No Responses to “Zmiany od 01.01.2017 roku w ustawie o PIT”

Leave a Reply