Opodatkowanie VAT najmu lokalu mieszkalnego

On March 28th, 2013, posted in: Aktualności by

| Tags: , ,

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) przepisy przewidują zwolnienie od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

Zastosowanie powyższego zwolnienia jest więc możliwe, gdy zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

a. przedmiotem najmu musi być nieruchomość o charakterze mieszkalnym lub część nieruchomości,
b. najem musi być realizowany na własny rachunek,
c. nieruchomość powinna być wynajmowana na cele mieszkaniowe.

Niespełnienie choćby jednego z nich powoduje, że najem nieruchomości nie będzie korzystać ze zwolnienia.
Ustawa o VAT nie zawiera definicji lokalu mieszkalnego. Można się w tym wypadku posiłkować art. 2 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali z (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Cele mieszkaniowe mogą być realizowane tylko przez osoby fizyczne, a z drugiej strony, że lokal mieszkalny może być też przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku kiedy najemcą jest spółka wykorzystująca lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działająca w charakterze pośrednika (wynajem dla osób trzecich) jej celem zawsze będzie cel finansowy (gospodarczy). W rezultacie podmiot świadczący na własny rachunek usługę wynajmu lub dzierżawy nieruchomości mieszkalnej na cele gospodarcze spółki – najemcy nie może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Świadczona usługa będzie więc podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych (stawką podstawową 23%).

No Responses to “Opodatkowanie VAT najmu lokalu mieszkalnego”

Leave a Reply