Zmiany od 01.04.2013 w ustawie VAT

On April 9th, 2013, posted in: Aktualności by

| Tags: , , , ,

01.04.2013 r. w życie weszła część zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35). Spośród wielu zmian na odnotowanie zasługują niektóre definicje

Regulacje dotyczące przemieszczania towarów

Po nowelizacji przemieszczenie tranzytowe towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, w celu dokonania eksportu towaru, może zostać potraktowane, jako eksport towarów już na terytorium kraju. Przed nowelizacją organy podatkowe często odmawiały podatnikom możliwości potraktowania takiego przemieszczenia, jako krajowego eksportu towarów, wskazując, że jeśli procedura celna rozpoczęła się poza terytorium kraju, to wówczas dostawca powinien rozpoznać przemieszczenie towarów do innego kraju członkowskiego, jako WDT w kraju, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, z możliwością ewentualnego późniejszego wykazania eksportu towaru w tym państwie członkowskim, w którym towar został objęty procedurą wywozu. Nowelizacja art. 13 ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT usuwa wątpliwości w omawianym zakresie i jest m.in. efektem uchwały z 25 czerwca 2012 r., I FPS 3/12, LEX nr 1165944, w której NSA orzekł, że warunek wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii jest spełniony nie tylko wtedy, gdy procedura wywozu towarów rozpoczyna się poprzez zgłoszenie do wywozu złożone w urzędzie celnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Analogiczne przyczyny legły u podstaw nowelizacji art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT dotyczącego WNT z tytułu przemieszczenia towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Zwolnienie z VAT usług pocztowych

Ze zwolnienia z VAT dla usług pocztowych korzystać mogą jedynie powszechne usługi pocztowe wykonywane przez jednostkę zobowiązaną do takiego świadczenia.

Modyfikacje warunków formalnych pozwalających na zastosowanie stawki 0 proc. przy WDT

Wykreślony został warunek podania numeru kontrahenta oraz swojego numeru VAT UE na fakturze stwierdzającej dostawę towarów uzależniającego opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów według stawki podatku 0 proc. Wprowadzony został jednak trzeci warunek do zastosowania stawki 0% dla WDT. Dostawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% VAT względem swojej dostawy wewnątrzwspólnotowej, o ile – oprócz spełnienia dwóch pozostałych warunków – w chwili składania deklaracji podatkowej, w której wykazywana jest dana dostawa wewnątrzwspólnotowa, będzie on zarejestrowany, jako podatnik VAT-UE.

Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów

Zmieniona została treść warunku, od którego uzależnione jest opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów. W poprzednim stanie prawnym warunkiem opodatkowania przekazania towarów było istnienie prawa do odliczenia od nabycia tych towarów. Nie było natomiast jasne, czy opodatkowanie obejmuje przypadek, gdy podatnik przekazuje towary własnej produkcji, tzn. takie przy wytworzeniu, których miał prawa do odliczenia. Teraz opodatkowanie nieodpłatnych przekazań jest uzależnione od istnienia prawa do odliczenia w odniesieniu do tych towarów. Nie ma tu już wątpliwości, że chodzi tu zarówno o towary nabyte, jak i towary własnej produkcji.

Zmieniona została także definicja próbki. Nowa definicja odwołuje się do identyfikowalnych, jako próbka egzemplarzy towarów lub ich niewielkich ilości, mających na celu promocję jego sprzedaży. W świetle wprowadzonej definicji za próbki mogą być uznane przykładowo książki, w tym egzemplarze do recenzji oraz płyty (jeżeli zostaną spełnione określone w proponowanym przepisie warunki). Wprowadzona zmiana powoduje w istocie przesunięte pojęcie próbki bardziej w kierunku egzemplarzy promocyjnych.

 

No Responses to “Zmiany od 01.04.2013 w ustawie VAT”

Leave a Reply