Nowelizacja przepisów o VAT

On April 22nd, 2014, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags:

Zgodnie z nowelizacją przepisów o VAT, co do zasady, podatnikom będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50 proc. VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, bez ograniczenia kwotowego. Takie odliczenie przysługiwać będzie wówczas, gdy samochód będzie wykorzystywany w tzw. działalności „mieszanej”, a zatem zarówno dla celów firmowych, jak i prywatnych.
Dla tych samochodów, 50-procentowe odliczenie VAT przysługiwać będzie również w stosunku do wszystkich wydatków eksploatacyjnych. Natomiast na odliczenie 50 proc. VAT od paliwa przedsiębiorcy użytkujący w sposób mieszany posiadane pojazdy będą musieli poczekać co najmniej do 1 lipca 2015 r., gdyż dopiero wówczas ustawodawca zakłada możliwość odliczenia połowy VAT od paliwa do takich pojazdów, a i to odliczenie jest niepewne, gdyż może kolejny raz zostać odsunięte w czasie z uwagi na trudną sytuację budżetową.

Nowelizacja przepisów zakłada również, że pod pewnymi warunkami, podatnicy będą mogli odliczać 100 proc. VAT naliczonego od zakupu i użytkowania samochodów osobowych, a także od zakupu paliwa do nich. Możliwość taka wystąpi wówczas, gdy dany samochód będzie przeznaczony wyłącznie do użytku firmowego. Przewidziano jednak szereg restrykcyjnych wymogów, które warunkują możliwość skorzystania z pełnego odliczenia VAT, a ich niespełnienie – poza utratą prawa do odliczenia pełnego VAT – jest zagrożone wysokimi sankcjami karnoskarbowymi (do 720 stawek dziennych).

Przede wszystkim każdy pojazd, od którego przedsiębiorca zamierza odliczyć cały VAT, będzie musiał zostać zgłoszony w urzędzie skarbowym – informacja VAT-26. Ostateczny termin złożenia informacji w urzędzie właściwym dla podatnika będzie wynosił 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdami samochodowymi. Przy czym niedotrzymanie terminu 7 dni będzie oznaczało, że pojazd samochodowy będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia złożenia druku.

Ponadto, do każdego takiego pojazdu podatnik będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu wskazując m.in. kto, kiedy, dokąd i w jakim celu (oczywiście służbowym) jechał danym samochodem. Brak rzetelności prowadzonej ewidencji pozbawi podatnika prawa do pełnego odliczenia VAT i może narazić go na dodatkowe sankcje.

Wprowadzone od 1 kwietnia nowe przepisy utrzymały obowiązek przeprowadzania 
tzw. dodatkowego badania technicznego niektórych pojazdów samochodowych, których konstrukcja będzie wykluczała ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powodować będzie, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą będzie nieistotne.Obowiązek przeprowadzania dodatkowego badania technicznego dotyczy pojazdów samochodowych określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Pojazdy, których konstrukcja w myśl ustawy wykluczać będzie wykorzystywanie pojazdów do czynności innych niż związane z działalnością gospodarczą, to:

1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadać będą jeden rząd siedzeń, który oddzielony będzie od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a/ klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b/ z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadać będą kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3. pojazdy specjalne, które spełniać będą również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
a/ agregat elektryczny/spawalniczy,
b/ do prac wiertniczych,
c/ koparka, koparko-spycharka,
d/ ładowarka,
e/ podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f .żuraw samochodowy

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynikać będzie, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Aby jednak móc odliczyć 100% podatku naliczonego w przypadku ponoszenia od 1 kwietnia 2014 roku wydatków związanych z pojazdami, o których mowa powyżej, podatnik będzie musiał wykazać odpowiednimi dokumentami, że pojazdy spełniać będą warunki, które dadzą podatnikowi prawo do pełnego odliczenia. I tak w przypadku pojazdów, o których mowa w punkcie pierwszym i drugim spełnienie tych warunków dokumentować będzie dodatkowe badanie techniczne, natomiast w przypadku pojazdów, o których mowa w punkcie trzecim prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego będą stwierdzały dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów badanie techniczne będzie musiało zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu, który będzie musiał zawierać odpowiednią adnotację o spełnieniu wspomnianych wymagań.

Dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o VAT, czyli od dnia 1 kwietnia 2014 roku, czyli do 30 czerwca 2014 r.
Jeżeli podatnik posiada już wydane przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianach w VAT (czyli wydane przed 1 kwietnia 2014 roku) zaświadczenia dotyczące:

– pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van

to zachowują one ważność na potrzeby stosowania art. 86a ust.9 pkt 1 lit a znowelizowanej ustawy. Oznacza to, że jeżeli podatnik posiada pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, to nie ma obowiązku w terminie do 30 czerwca dokonywać kolejnych dodatkowych badań w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

No Responses to “Nowelizacja przepisów o VAT”

Leave a Reply