Ograniczenia w stosowaniu zwolnienia z VAT dla usług szkoleniowych

On October 6th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , ,

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wejdzie w życie istotna zmian dotycząca stosowania zwolnienia dla usług szkoleniowych.

Obecne zwolnienie wynikające z załącznika nr. 3 ustawy o VAT, nie jest bowiem zgodne z przepisami unijnymi, po nowelizacji zostanie wprowadzony art.43,zgodnie z którym zwolnieniu z opodatkowania VAT będą podlegały usługi oraz dostawy towarów i świadczenie usług ściśle z takimi usługami związanych, świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania (zwolnieniem byłyby objęte usługi świadczone przez wszystkie jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty), uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczorozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Zwolnieniu będą podlegały również usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli, na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym.

Ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy przewidział zwolnienie dla usług nauczania innych niż wymienione powyżej, świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełnienia określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego szkolenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Zwolnienie będzie dotyczyć wyłącznie usług objętych akredytacją.

No Responses to “Ograniczenia w stosowaniu zwolnienia z VAT dla usług szkoleniowych”

Leave a Reply