Refaktura pakietów medycznych – zwolniona z VAT

Zmiana Ustawy VAT wprowadzona 01.01.2011r. wprowadziła zakres zwolnień z tego podatku bezpośrednio do ustawy, obecnie zakres zwolnieć usług medycznych ma charakter przedmiotowo-podmiotowy.

Z jednej strony usługi muszą bowiem być świadczone w zakresie opieki medycznej i jednocześnie służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Z drugiej strony z kolei usługi te, aby korzystać ze zwolnienia z VAT, muszą być wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej lub świadczone przez osoby wykonujące określone w ustawie zawody medyczne. W kontekście zmiany charakteru zwolnień usług opieki medycznej na podmiotowo-przedmiotowy pojawiły się wątpliwości, czy pracodawcy w dalszym ciągu będą mogli stosować zwolnienie z VAT w zakresie pakietów medycznych nabywanych w imieniu swoich pracowników.

Z jednej strony zauważa się bowiem, iż zwolnienie usług opieki medycznej ma obecnie charakter także podmiotowy, czyli musi być wykonywane przez wskazane w ustawie podmioty. Z drugiej jednak strony przepisy w obecnym brzmieniu zwalniają z VAT usługi „wykonywane” przez kwalifikowane podmioty (ustawodawca nie mówi w tym przepisie o „świadczeniu” usług medycznych).

Obecnie prowadzone są prace, które mają wprowadzić kolejna zmianę w ustawie o VAT ( planowane wejście w życie 01.04.2011r.). Zgodnie z proponowanymi poprawkami, w art. 8 ustawy o VAT traktującym o odpłatnym świadczeniu usług miałby zostać dodany ust. 2a, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, będzie brał udział w świadczeniu usług, przyjmie się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Jeżeli nowelizacja ustawy wejdzie w życie 01.04.2011r. to sytuacja będzie jednoznaczna- refaktura kosztów pakietów medycznych będzie zwolniona z VAT.

No Responses to “Refaktura pakietów medycznych – zwolniona z VAT”

Leave a Reply