Urząd skarbowy będzie miał obowiązek powiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed jego upływem

W dniu 26 lipca Sejm znowelizował przepisy Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego oraz Prawa celnego w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania karnego skarbowego.Zmiana ta jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P30/11). Trybunał uznał w nim za sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa niezawiadamianie podatnika o wszczęciu postępowania na podstawie Kodeksu karnego skarbowego przy jednoczesnym uznaniu, że doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Niewątpliwie zmiana jest korzystna dla podatników. Z chwilą wejścia w życie nowelizacji będą mieli pełną wiedzę o zawieszeniu terminu przedawnienia.

No Responses to “Urząd skarbowy będzie miał obowiązek powiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed jego upływem”

Leave a Reply