Wydatki na posiłki – kolejny ciekawy pogląd WSA

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 16 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Bd 17/10 można niewątpliwie uznać za bardzo korzystny dla podatników. Sąd stanął bowiem na stanowisku, iż o tym, czy wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności lub napojów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów powinny każdorazowo decydować okoliczności ich poniesienia.

Nie jest więc możliwe dokonanie w tym zakresie żadnych uogólnień. To, iż w treści art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. tego typu wydatki zostały wskazane jako przykładowe wydatki na reprezentację nie oznacza wcale, iż w każdym przypadku tak należy je traktować.

Sąd uznał, iż o charakterze wydatku jako wydatku na reprezentację decyduje przede wszystkim cel jego poniesienia, a nie okoliczności z tym związane. Zorganizowanie poczęstunku podczas spotkania z kontrahentem nie może więc zostać z góry uznane za działanie reprezentacyjne, jeżeli zasadniczym celem takiego działania nie była chęć kształtowania pozytywnego wizerunku firmy.

Niestety pogląd wyrażony w omawianym orzeczeniu WSA nie jest akceptowany przez organy podatkowe. W większości przypadków uznają one, iż wydatek na poczęstunek dla kontrahenta ma charakter reprezentacyjny i nie stanowi kosztu podatkowego.

Dlatego jeżeli podatnik chce mieć pewność,iż zaliczenie takich wydatków w koszty uzyskania przychodu jest słuszne w jego przypadku, winien wystąpić o interpretację indywidualną do MF.

No Responses to “Wydatki na posiłki – kolejny ciekawy pogląd WSA”

Leave a Reply