Wypłata dywidendy w ratach nie skutkuje dla spółki powstaniem przychodu

On November 22nd, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , ,

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych rozstrzygnięcia wymaga sytuacja wypłaty dywidendy w ratach.

W interpretacjach indywidualnych, jak również w wyrokach sadów administracyjnych pojawiało się stanowisko, iż zgromadzenie wspólników, podejmując uchwałę o podziale zysku, odracza termin wypłaty dywidendy (lub wypłaca dywidendę w ratach),to  po stronie wypłacającej spółki powstaje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń.

Jednak zgodnie z art. 193 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników, a jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa – w dniu określonym przez zarząd.Czyli roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne dopiero od dnia określonego przez uchwałę a środki pieniężne przekazane na rzecz dywidendy nadal pozostają w majątku spółki.Mając na uwadze powyższe nie można uznać, iż ratalna wypłata dywidendy, zgodnie z terminami ustalonymi w uchwale, będzie stanowić dla spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

No Responses to “Wypłata dywidendy w ratach nie skutkuje dla spółki powstaniem przychodu”

Leave a Reply