Czy obowiązek podnoszenia kwalifikacji powinien być weryfikowany przez samorząd?

On March 29th, 2010, posted in: Media by

| Tags: ,

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji; wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej , a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna nakazuje doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Przy spełnianiu tych obowiązku pomaga doradcom samorząd, organizując różnego rodzaju szkolenia, niemniej jednak uczestnictwo w ww. szkoleniach jest nieobowiązkowe.

Mimo nakazu prawa korporacyjnego doradców podatkowych dot. podnoszenia kwalifikacji nie ma żadnych prawnych narzędzi umożliwiających samorządowi weryfikowanie spełniania tegoż obowiązku.

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego, klienci korzystający z usług doradców ufają wiedzy i kompetencją tej grupy zawodowej. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy przy kreowaniu zawodu jakim jest doradca podatkowy – nie byłoby koniecznym stworzenia takich przepisów korporacyjnych, aby doprecyzować zasady wypełniania nakazu podnoszenia kwalifikacji.

Na stan dzisiejszy zapis ten ma bardziej charakter uznaniowy, gdyż to sam doradca decyduje w ilu , jakich i czy w ogóle bierze udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Nie ma żadnych wymogów dot. np. ilość szkoleń, które winien doradca odbyć . Temat ten wydaje się szczególnie ważny w obliczu częstych zmian regulacji prawa podatkowego i ich niejednoznaczności.

Rozwiązania przyjęte prze inne państwa unijne w zakresie zawodów tzw. zaufania publicznego wydają się być dobrym przykładem, można tu wymienić szkolenia organizowane przez izby i określanie ilości punktów za udział w takim szkoleniu. Liczba wymaganych punktów dla osób przynależących do izby jest ustalana na pułapie rocznym a udział w organizowanych przez samorząd szkoleniach realizuje obowiązek zdobywania odpowiedniej liczby punktów.

Doradca podatkowy świadczy klientom usługi, których jakość bardzo często nie może być na bieżąco weryfikowana, gdyż do dokonania prawidłowej oceny, niezbędna jest wiedza fachowa. Ostateczną weryfikacją świadczonych przez doradcę usług jest najczęściej kontrola podatkowa. W związku z tym, słusznym wydaje się wniosek, iż tworzenie wizerunku tej grupy zawodowej, ze względu na jej niedługą historię na rynku, winno być oparte na dużej staranności w zakresie reprezentowanych kwalifikacji.

Artykuł ukazał się w serwisie Doradca Podatkowy należącym do Wolters Kluwer.

No Responses to “Czy obowiązek podnoszenia kwalifikacji powinien być weryfikowany przez samorząd?”

Leave a Reply