Korekta niewłaściwych stawek VAT i kwoty netto obrotu dokonanych przy użyciu kasy fiskalnej

On February 10th, 2011, posted in: Media by

| Tags: , , ,

Korekta niewłaściwych stawek VAT i kwoty netto obrotu dokonanych przy użyciu kasy fiskalnej Klient mojego biura rachunkowego zmienił stawki VAT na nowe 31 grudnia 2010 roku, ale niestety dokonał jeszcze sprzedaży w tym dniu na kasie fiskalnej. Na paragonie dobowym oraz na wydruku miesięcznym sprzedaż z 31 grudnia 2010 roku jest już po nowych stawkach VAT. Jak to teraz zaksięgować do VAT i do przychodu, co robić, pomóżcie ?

Od 01 stycznia 2011 roku uległy podwyższeniu stawki podatku VAT. Nowe stawki VAT wprowadziła zmiana z 26 listopada 2010 roku, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Przepisy prawa podatkowego dokładnie precyzują obowiązek i terminy wobec stosowania nowych stawek VAT, wynikają one bezpośrednio z art. 146 a pkt 1 ustawy o VAT, i tak od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku, z zastrzeżeniem art. 146 f:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika
nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Mając na uwadze powyższe, nie ma oczywiście żadnej możliwości do stosowania nowych stawek (obowiązujących od 01 stycznia 2011 roku) wobec sprzedaży z dnia 31 grudnia 2010 roku. Z przedstawionego powyżej stanu faktycznego wynika, iż podatnik dokonał zmiany stawek VAT na kasie fiskalnej co wprost przełożyło się na zastosowanie nowych
stawek wobec sprzedaży grudniowej.

Wprawdzie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości skorygowania sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy rejestrującej (tak jak jest to w przypadku faktur VAT), jednakże brak regulacji prawnych w tym zakresie, nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty, jeżeli możliwe jest wykazanie,
że obrót z danej transakcji był inny niż kwota figurująca na paragonie, czy też wielkość zastosowanych stawek jest nieprawidłowa. Zakaz zmiany treści paragonu jest jedynie warunkiem stosowania kas rejestrujących i nie może on zmieniać zasady wynikającej z ww. art. 29 ust. 1 i 4 ustawy o VAT, bowiem obrotem jest kwota rzeczywiście należna,
a nie kwota figurująca na paragonie fiskalnym.

W związku z tym, że kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (tj. po wydrukowaniu paragonu jak to miało miejsce w przedstawionym stanie faktycznym), to korekta taka powinna być dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych. W takim przypadku należałoby prowadzić tzw. ewidencję korekt, z której musi
dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego przypisana do konkret nego paragonu. Ewidencja taka nie ma określonego wzoru, ale wskazane jest, aby zawierała co najmniej dane niezbędne do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, a zapisy w niej widniejące pozwalały na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego. Trzeba
bowiem mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
Z przedstawionej sytuacji wynika, że w skutek nieprawidłowego działania kasy fiskalnej, zostały w jej pamięci zarejestrowane nieprawidłowe kwoty obrotu netto ze sprzedaży oraz nieprawidłowe stawki a tym samym i kwoty podatku VAT. Prawidłowa jest jedynie wartość brutto sprzedaży. Tak więc zarejestrowany w pamięci kasy rejestrującej obrót jak
i kwoty i stawki podatku są niezgodne z obrotem, który rzeczywiście wystąpił oraz stawkami jakie należało zastosować. Zatem w celu dokonania prawidłowego rozliczenia podatku podatnik winien ustalić rzeczywistą wartość obrotu i kwot podatku przy wykorzystaniu wspomnianych wyżej ewidencji.

No Responses to “Korekta niewłaściwych stawek VAT i kwoty netto obrotu dokonanych przy użyciu kasy fiskalnej”

Leave a Reply