Potrącanie KUP z wynagrodzenia

On January 10th, 2011, posted in: Media by

| Tags: , , ,

Moje wynagrodzenie wypłacane jest w częściach na podstawie dwóch list płac. Z każdej listy odliczane są KUP z wynagrodzenia, co skutkuje tym, że przy rozliczeniu PIT trzeba je zwracać do US. Czy jest możliwe nie wyrażenie zgody przez pracownika na potrącanie KUP z każdej listy płac, a tylko z jednej? Mam jedną umowę o pracę z porozumieniem. Wynagrodzenie częściowo finansowane jest z funduszy unijnych, stąd dwie listy płac.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy zostały wskazane w art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie są określone na poziomie 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku
pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej (podstawowe koszty uzyskania przychodów). Przepisy regulują również kwestię maksymalnej kwoty rocznej i nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Ustawa przewiduje tzw. podwyższone koszty i wynoszą one 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik
nie uzyskuje dodatku za rozłąkę (podwyższone koszty uzyskania przychodów). W takiej sytuacji nie mogą one przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce
stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż miejsce zamieszkania nie jest tożsame z adresem zameldowania.

To miejsce zamieszkania (miejsce, gdzie pracownik faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu), a nie miejsce, gdzie posiada on meldunek na pobyt stały bądź czasowy, decyduje o zastosowaniu podstawowych bądź podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Czynnikiem determinującym czy koszty uzyskania przychodu powinny być zastosowane decyduje fakt osiągnięcia przychodu pracowniczego w danym miesiącu.

Jeżeli więc pracownik przez cały miesiąc nie uzyskał żadnego przychodu pracowniczego, natomiast otrzymał tylko np. zasiłek chorobowy, opiekuńczy, zasiłek macierzyński bądź świadczenie rehabilitacyjne, nie potrąca się kosztów uzyskania
przychodu przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli natomiast pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim cały miesiąc ale za jeden dzień otrzymał wynagrodzenie chorobowe, wypłacone ze środków pracodawcy – koszty uzyskania przychodów powinny być zastosowane.

W kwestii uwzględnienia podwójnych kosztów uzyskania przychodów Ministerstwo Finansów wypowiadało się już kilkukrotnie. W piśmie PB5/MC-033-50-736/05 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 29 kwietnia 2005 r. do Izby Skarbowej w Lublinie:
„Odpowiadając na pismo z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż aktualne pozostaje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 24 marca 1995 r. nr PO5/9-0261/95. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o pdof, pracownikowi
przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów od przychodów z każdego stosunku pracy (stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej), a co za tym idzie, prawdziwe jest twierdzenie, iż „w przypadku gdy pracownika łączą z jednym pracodawcą dwie umowy, przy obliczaniu zaliczki na podatek, zakład pracy jest
zobowiązany uwzględnić koszty uzyskania od obydwu stosunków w pełnej wysokości, bez względu na przekroczenie limitu rocznego”. Powyższe wynika z postanowień art. 22 ust. 2 oraz art. 32 ust. 2 updof”.

Ministerstwo Finansów potwierdziło powyższe stanowisko, które było wyrażone już w piśmie PO 5/9-0261/95 Wicedyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat z 24 marca 1995 r. do izb i urzędów skarbowych.

„W nawiązaniu do pisma z 23 grudnia 1994 r. znak PO 5/N-8O1O-O2224/94, Ministerstwo Finansów – po uprzednich uzgodnieniach z Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych – uprzejmie informuje: Pracownika, który zawarł z jednym (tym samym) zakładem pracy dwie lub więcej umów o pracę łączy z tym zakładem kilka stosunków pracy, w ramach których
przysługują odrębnie: urlopy z każdego stosunku pracy, prawo do uzyskania świadectwa pracy, a także mogą przysługiwać odrębne świadczenia, takie jak np. dodatki stażowe, odprawy emerytalne – co oznacza, że zawarcie każdej umowy traktowane jest jako odrębny stosunek pracy traktowany na równi z umowami zawartymi z różnymi zakładami pracy.
Mając powyższe na uwadze również dla celów ustalenia kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), zarówno w 1994 r. jak i w 1995 r. należy przyjąć, że z każdej odrębnie zawartej umowy o pracę przysługują koszty uzyskania przychodów, niezależnie od tego, czy są one zawarte z jednym czy kilkoma zakładami pracy.”

Jak wynika z pytania, w przedstawionym stanie faktycznym mamy doczynienia z sytuacją w której pracodawca pobiera podwójne koszty uzyskania przychodu, na dwóch odrębnych listach płac. Jednak z przedstawionych powyżej przepisów i stanowiska Ministerstwa Finansów, sytuacja pobierania podwójnych kosztów uzyskania przychodu, przez jednego
pracodawcę, jest dopuszczalna tylko i wyłącznie, gdy zostały zawarte dwie (lub więcej) odrębne umowy o pracę z tym samym pracownikiem. Z opisanej sytuacji wynika jednak, że pytający posiada tylko jedną umowę o pracę a samo naliczenie jego wynagrodzenia dokonywane jest na podstawie dwóch odrębnych list ze względu na otrzymane dotacje unijne przez pracodawcę. Nie ma, w takiej sytuacji, przesłanek prawnych do naliczania kosztów uzyskania przychodu w podwójnej wysokości, gdyż z pracownikiem zawarto tylko jedną umowę o pracę.

No Responses to “Potrącanie KUP z wynagrodzenia”

Leave a Reply