Kadry i płace

W ramach naszej usługi proponujemy Państwu następujące elementy outsourcingu kadrowo-płacowego:

Wynagrodzenia

– kalkulowanie wysokości miesięcznych wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń ZUS,
– wyliczanie wynagrodzeń wynikających z tytułu dowolnych rodzajów umów,
– wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, urlopów oraz pozostałych składników wynagrodzeń wskazanych przez Klientów,
– naliczanie premii,
– przekazywanie wynagrodzeń na konta osobiste pracowników,
– przekazywanie okresowych informacji o wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Obsługa pozapłacowa

– prowadzenie ewidencji i kontroli szkoleń, okresowych badań lekarskich, urlopów pracowników, uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, delegacji, itp.,
– projektowanie ścieżek karier/rozwoju,
– wewnętrzne programy lojalnościowo-motywacyjne.

Współpraca z instytucjami

– sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
– sporządzanie deklaracji podatkowych PIT.

Wsparcie administracyjne

– prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłkowych,
– przygotowywanie list wynagrodzeń oraz wymaganych deklaracji i informacji w zakresie składek ZUS oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
– przygotowywanie opisów stanowisk pracy,
– przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych,
– przygotowywanie projektów druków urlopowych i innych,
– sporządzanie dokumentów prawnych związanych ze stosunkiem pracy, przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, umowami cywilnoprawnymi i przygotowywaniem zgłoszeń do ZUS (umowy, aneksy, wypowiedzenia, etc),
– przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy BHP (również dla pracowników zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych),
– przygotowywanie różnego rodzaju zaświadczeń dla pracowników (do kredytów, ZUS, świadectwo pracy itp),
– planowanie i kontrola terminów urlopów, w tym przygotowywanie kalendarza urlopowego pracowników,
– tworzenie i modyfikacja kalendarzy czasu pracy.