Księgowość i podatki

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze księgowej spółek prawa handlowego, dostosowując jej elementy do rzeczywistych potrzeb naszych Klientów:

Nasza standardowa usługa księgowa obejmuje

– usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, KpiR,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– ustalanie wysokości należnych kwot na podatek VAT i podatek dochodowy od osób prawnych
– sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego wymaganych deklaracji podatkowych,
– obsługę kontroli podatkowych/skarbowych,
– reprezentowanie firmy w Urzędzie Skarbowym,
– ustalanie wysokości podatku od nieruchomości oraz sporządzanie i dostarczanie stosownych
deklaracji do Urzędu Miejskiego,
– sporządzanie sprawozdań statystycznych,
– okresowe sporządzanie zestawień rozrachunków (wg ustaleń),
– sporządzanie sprawozdań i analiz na potrzeby banków,
– sporządzanie bilansu otwarcia i zamknięcia roku obrotowego,
– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (okresowych – według ustaleń),
– obsługę audytów.

Standardową usługę księgową dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb naszych Klientów poszerzając ją m.in. o:

– elementy rachunkowości zarządczej/controllingu finansowego (w tym: sporządzanie raportów dla
zarządu),
– elementy controllingu podatkowego
– analizy i ekspertyzy ekonomiczno – finansowe,
– bieżącą wycenę przedsiębiorstwa,
– analizy podatkowe umów,
– analizy podatkowe planowanej działalności, itp.
– doradztwo podatkowe

Z zakresu księgowości i podatków oferujemy również:

– nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
– kontrolę ksiąg rachunkowych,
– sporządzanie raportów księgowych,
– sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych,
– sporządzanie sprawozdań statystycznych,
– sporządzanie sprawozdań dewizowych dla NBP,
– szkolenia o tematyce księgowej i podatkowej,
– analizy i konsultacje z zakresu księgowości i podatków.

Jeżeli Twoja firma nie potrzebuje pełnej obsługi kadrowo-płacowej, a tylko niektóre jej elementy – możemy je dodać do standardowej usługi księgowej, np.:

– ustalanie wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
– sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego wymaganych deklaracji dotyczących
podatku dochodowego od osób fizycznych,
– ustalanie wysokości należnych wpłat z tytułu ZUS oraz sporządzanie i dostarczanie do ZUS
stosownych deklaracji,
– reprezentowanie firmy w ZUS.