Wzór regulaminu wynagradzania z komentarzem

Pobierz  wzór regulaminu wynagradzania w PDF.

Regulamin wynagradzania należy do wewnętrznych unormowań zakładowych. Jego istnienie związane jest z występowaniem u danego pracodawcy określonych przesłanek podmiotowych i przedmiotowych. Zgodnie z art.772 §1 i 3 k.p., obowiązek ustalenia warunków wynagradzania w drodze regulaminu wynagradzania mają pracodawcy zatrudniający co najmniej pięciu pracowników – nie objętych zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określenie na jego podstawie indywidualnych warunków umów o pracę.Pracodawcy zatrudniający mniej niż pięciu pracowników mogą ustalać warunki wynagradzania indywidualnie z pracownikami. Pamiętać jednak należy, iż ustalenia umowne nie mogą być dla pracownika mniej korzystne niż obowiązujące powszechnie prawa pracy.

Art. 772 §2 k.p. umożliwia ustalanie w regulaminie wynagradzania – obok warunków wynagradzania – również innych świadczeń związanych z pracą oraz zasad ich przyznawania, tak więc regulaminy wynagradzania zawierają najczęściej unormowania określające: formy wynagradzania, zasady wypłaty wynagrodzeń, taryfikatory i tabele zaszeregowania, wysokość wynagrodzeń, składniki wynagrodzeń (np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki i inne składniki wynagrodzenia, etc.), nagrody, itp.

Nie ma przeszkód prawnych, aby regulamin wynagradzania zawierał również inne unormowania dotyczące wynagrodzeń, mające charakter informacyjny – będące praktycznie powtórzeniem przepisów zawartych w kodeksie pracy oraz innych aktach normatywnych.

Sposób ustalania regulaminu wynagradzania określony jest szczegółowo w art.722 §4 k.p.

Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia regulamin wynagradzania z tą organizacją. W przypadku działania u pracodawcy więcej niż jednej zakładowej organizacji związkowej, to zgodnie z art.30 ust.4 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. nr 55, poz.234, z późn. zm.) powinny one przedstawić pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko. Jeżeli organizacje związkowe nie przedstawią wspólnego stanowiska odnośnie regulaminu wynagradzania w terminie 30 dni, decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca – po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych (art.30 ust.5 ustawy o związkach zawodowych).

W przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa, regulamin wynagradzania ustalany jest przez pracodawcę samodzielnie.

Zgodnie z treścią art.722 §3 k.p., regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określenie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę.

Z chwilą wejścia w życie układu zbiorowego pracy obejmującego pracowników danego pracodawcy, dotychczasowe uregulowania płacowe zawarte w regulaminie wynagradzania zastępowane są ex lege przez warunki wynagradzania określone w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli postanowienia układu zbiorowego pracy są mniej korzystne dla pracowników niż unormowania dotychczasowego regulaminu wynagradzania, to zastosowanie ma art.24113 §2 k.p.

Zgodnie z jego treścią, postanowienia układu zbiorowego pracy, które są mniej korzystne dla pracowników, wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy – a więc przy zastosowaniu konstrukcji tzw. “wypowiedzenia zmieniającego” przewidzianej w art.42 k.p. Tego samego trybu wymaga odstąpienie od warunków wynagradzania zawartych w regulaminie, jeżeli nowo zaproponowane warunki są mniej korzystne dla pracownika od dotychczasowych.

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art.772 §6 k.p.). Nie wymaga rejestracji ani zgłoszenia w żadnym organie.

Zgodnie z art.772 §5 k.p., pracodawca jest zobowiązany zawiadomić pracowników o wejściu w życie regulaminu wynagradzania oraz jego zmianach. Ponadto ma obowiązek dostarczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną ilość egzemplarzy regulaminu, a na żądanie pracownika udostępnić do wglądu tekst regulaminu i wyjaśnić jego treść.

Pobierz  wzór regulaminu wynagradzania w PDF.

No Responses to “Wzór regulaminu wynagradzania z komentarzem”

Leave a Reply