Wzór rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z komentarzem

Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Rodzaje umów, które mogą być wypowiedziane:

– umowa o pracę na czas nieokreślony,
– umowa o pracę na okres próbny,

w drodze wyjątku od reguły umowa o pracę na czas określony – tylko jednak w przypadku spełnienia dodatkowych warunków, a mianowicie:

– umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
– strony muszą zastrzec w umowie możliwość rozwiązania w takim trybie.

Obydwa wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Wypowiedzenie należy sporządzić w formie pisemnej.

W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracownik nie musi ono spełniać żadnych szczególnych wymagań, najlepiej gdy zawarte będą w nim następujące informacje:

– oznaczenie pracownika,
– oznaczenie pracodawcy,
– data sporządzenia,
– oznaczenie umowy o pracę,
– właściwa treść oświadczenia (np wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu …)

W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca oprócz informacji powyższych powinien on zawsze umieścić w jego treści informację o prawie odwołania się do sądu.

Ponadto jeżeli pracodawca wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia.

Przyczyna nie może być wskazana w sposób ogólny i lakoniczny. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownikowi należy wskazać konkretnie przyczynę zwolnienia, musi być ona dla niego jasna i zrozumiała.

Pobierz wzór rozwiązania umowy za wypowiedzeniem w PDF.

No Responses to “Wzór rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z komentarzem”

Leave a Reply